ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
 
1. ਕੰਮਕਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਥਿਤ
2. ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਰੇਸਟ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਯੋਜਨ