ਜੰਗਲਾਤ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੌਦਿਆ ਦੇ ਭਾਅ
(ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੰ. 39/143/2001/ਐਫ.ਟੀ.III/9835 ਮਿਤੀ 10.8.2005) 
 ਪੌਦਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਭਾਅ (ਰੂਪਏ)
ਬੈਗ ਪੌਦੇ 2.50
ਜਡ਼ੋਂ ਕਟੀ ਹੋਈ ਨਵੀ ਟਹਿਣੀ 1.00
ਕਟੀ ਹੋਈ ਨਵੀ ਟਹਿਣੀ 1.00
ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ 8.00
ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਪੌਦੇ 8.00
ਪੋਪਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ 10.00
ਬੈਗ ਬੁਨੰਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਪੌਦੇ 8.00