ਰੁੱਖ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
 
1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਣ ਵਿਗਿਆਨ- ਫਸਲ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ
2. ਕਲੋਨਲ ਯੂਕੈਲਿਪਟਸ