ਪ੍ਰਕਾਸ਼
 
1. ਪੋਪਲਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
2. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪੌਦਿਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ